Vilket ledarskap är mest framgångsrikt i framtiden?

Publicerad: 31 jan, 2020

Arbetsmarknaden står inför stora förändringar som kommer att ändra förväntningarna och synen på ledarskap. Företag, ledare och medarbetare, arbetar i en omvärld som kännetecknas av globalisering, snabb teknikutveckling, ökad konkurrens, hög förändringstakt, komplexitet och en stor oförutsägbarhet.

Dessa utmaningar kräver andra typer av ledaregenskaper än de vi vanligtvis ser utgör majoriteten idag. Framtidens ledare måste bidra till ett hållbart arbetsliv och samhälle men även få medarbetare att växa och utvecklas för att skapa en positiv tillväxt i de verksamheter de arbetar i för att lyckas.

En studie gjord av McKinsey (When women lead, workplaces should listen, december 2019) visar att de traditionella ledaregenskaperna av kontroll, tillrättavisande och individuellt beslutsfattande är det minst gynnsamma för framtida lönsamhet och framgång.

Vad är det då för ledaregenskaper som är mest framgångsrika i framtiden?

• Förmåga att bygga tillitsfulla relationer
• Skapa delaktighet i beslutsfattande
• Arbeta tillsammans med sitt team
• Utveckla människor och skapa trygghet
• Effektiv kommunikation, tydlighet, tillit och transparens
• Skapa en företagskultur där det är tillåtet att misslyckas
• Vara en förebild
• Inspirera
• Våga utmana andra beslutsfattare och maktstrukturer
• Omdöme och förmåga att göra riskbedömningar

Dessa egenskaper ovan visar studien är ledarstilar som oftare används av kvinnor och anses vara de mest effektiva för att möta framtidens utmaningar. Dock belyser studien att dagens organisationer inte värdesätter och belönar dessa egenskaper och att ledningsgrupper idag består mestadels av ledare med traditionella ledaregenskaper. Framgångsfaktorn kommer vara de företag som ställer om och arbetar aktivt med sin ledningsgrupp, medarbetare och organisationskultur.

En jämställd ledningsgrupp och styrelse är en framgångsfaktor
Att skapa jämställdhet i ledningsgruppen är en framgångsfaktor som ger bättre konkurrenskraft då det främjar effektivitet, innovation och ekonomisk utveckling. En studie som redovisas i Harvard Business Review visar att kvinnliga styrelseledamöter tenderar att bli mindre likriktade än sina manliga motsvarigheter. En styrelse med kvinnliga ledamöter är alltså mer benägen att utmana vd:s strategiska beslut och få denna att överväga olika alternativ.

Idag råder fortfarande obalans i chefsrekryteringen då 76% som idag rekryteras in på högre nivåer fortfarande är män enligt Allbrightrapporten (oktober 2019). Kvinnors möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer – utgör en av punkterna i FN:s globala utvecklingsmål i Agenda 2030, som världens länder enats kring. Vi på Trust arbetar dagligen för att vi ska nå detta utvecklingsmål.

Läs mera om vårt utvecklingsprogram för kvinnor som leder, FEW – For Executive Women