9 tips för att utveckla ditt självledarskap

Publicerad: 2 jun, 2021

Vi är många som pratar självledarskap och inte minst utifrån vad som präglat det senaste året. Oavsett som vi arbetat på distans eller varit fysiskt på våra arbetsplatser har kravet på oss att agera i förändring, ovisshet och ombytlighet varit påtaglig. Snabba omställningar har ställt nya krav på flexibilitet och vi har prövats i våra invanda mönster och vanor. Våra relationer har påverkats och därmed också vårt samspel mellan ledare – medarbetare och medarbetare mellan.

Självledarskap dök upp på åttiotalet och anses av en av myntarna Charles Manz vara ”En process genom vilket individer kontrollerar sina egna beteenden, påverkar och leder sig själva genom användandet av ett specifikt urval av beteendemässiga- och kognitiva strategier”

För att hantera processen behöver vi strategier för att hantera våra egna beteenden, för att hitta belöningar i arbetet och för att hantera våra tankar. Dessa strategier är tänkta för att stödja oss att uppmuntra positiva och önskvärda beteenden som leder till önskvärda resultat. Belöningsstrategierna skapar upplevelsen av kompetens och autonomi för att lättare kunna öka den egna prestationen. Det handlar om att hitta arbetsuppgifter som är belönande i sig själv och anpassa arbetet så att det blir motiverande i sig själv. De kognitiva strategierna, eller tankestrategierna, finns för att hitta de tankar som kan stötta eller hindra prestation.  

Så genom självledarskap tränar du upp sin förmåga att på ett genomtänkt sätt agera utifrån egna drivkrafter, och samtidigt bidra till de sociala sammanhang som man är en del utav. Att hantera sina känslor och finna trygghet i sig själva, för att navigera i situationer präglade av osäkerhet. Att vara rustad för samspel med andra, genom att t ex på ett konstruktivt sätt ge och ta emot feedback, klara upp konflikter, och hur agera för att ta ansvar för ansvarstagande för egna och gemensamma behov och mål.

En självledande person är trygg i sina personliga värderingar och har förmåga att reglera sina egna känslor. Hen är medveten om sina reaktioner, tankar, känslor, drivkrafter – bra som dåliga – och vill utveckla denna medvetenhet. En självledande person är medveten om hur hen påverkar och påverkas av andra samt har tillit till sin förmåga att möta andra med närvaro och empati.

En ny svensk studie visar att människor som lär sig att utöva självledarskap inte bara mår bättre, utan också blir stärkta i att hantera osäkerhet, fungera tillsammans med andra samt i att fatta välgrundade beslut. Den nya studien där effekterna av självledarskap undersöktes genomfördes bland annat av Karolinska Institutets Centrum för Social Hållbarhet

Vi kan öva upp vår förmåga till självledarskap med enkla verktyg och som ledare kan du använda verktygen i dialog med dina medarbetare

• Identifiera din inre kompass och drivkrafter. Fundera över när du trivs som bäst, vad du behöver för att må bra, vad som väcker ditt engagemang och vad som får dig att känna mening.

• Bidra utifrån dina styrkor. Fundera på vad du är bra på och hur du kan göra mer av det för att bidra till gruppen och gemensamma mål.

• Våga växa och utmana dig. Be ofta om feedback från personerna i din omgivning, fokusera på beteenden och vad du kan göra annorlunda för att utvecklas.

• När känslorna tar över: bemöt dig själv med vänlighet. Anförtro dig sedan till någon som du litar på.

• Ta ansvar för din situation. Acceptera det som är och ta ansvar för det du kan påverka.

• Var en aktiv lyssnare. Försök förstå vad den andra säger bortom det du redan vet och visa din närvaro, slå på kameraläget och undvik multitasking under digitala möten.

• Se dig som en del av helheten. Bestäm dig för vilken energi som du vill sprida till personerna i din närhet. Be om stöd om du har svårt att nå dina mål.

• Visa uppskattning utifrån ett styrperspektiv. Ge feedback när du ser en kollega använda sina styrkor och beskriv vilka positiva effekter du ser.

• Den stora skillnaden är en buddy-grupp. Vi växer i relation till andra. Hitta en person eller grupp du träffar kontinuerligt för att stötta och peppa varandra i er utveckling och få till nya vanor i vardagen. Att utveckla sitt självledarskap kräver träning, uthållighet och stöd från andra.