Skapa högpresterande team – med hjälp av GDQ-analys

Publicerad: 15 jun, 2020

Forskning visar att högpresterande team fungerar bättre än andra – oavsett bransch. En GDQ-analys (Group Development Questionnaire) är ett sätt att mäta och förbättra gruppers effektivitet genom att titta på gruppens utveckling utifrån olika stadier. I vilken fas befinner sig din grupp idag? Hur arbetar du som ledare för att gruppen ska uppnå fas fyra och bli ett högpresterande team?

GDQ har utvecklats av Susan Wheelan som i 30 år har studerat arbetsgruppers utveckling. Wheelan sammanfattar aktuell forskning i sin modell inom ämnet grupputveckling, en modell som omfattar fem stadier. Fyra stadier tar upp gruppens utveckling och det femte stadiet behandlar gruppens upplösande. Erfarenheter visar att gruppen är mest produktiv i fas fyra. Ledarens utmaning är att tillsammans med gruppen nå till fas fyra och behålla den där så länge som möjligt.

Team i vinstdrivande företag som befinner sig i de senare utvecklingsfaserna
• skapar mer intäkter för företaget
• får högre skattningar på kundservice
• genomför sitt arbete snabbare
• trivs bättre på sina jobb
än team i de tidigare utvecklingsfaserna.

”Gruppen blir ett team när gemensamma mål har etablerats och det finns effektiva metoder för att nå dessa mål.”

– Susan Wheelan


Det finns tre enkla förklaringar till det högpresterande teamets framgång:

1. Gruppen blir större än individen – de har skapat den synergi som uppstår när teamet tar tillvara på hela teamets kvaliteter och kompetenser.

2. Målen och rollerna är tydliga – de vet vart de ska tillsammans, hur de ska komma dit och vilka de är som ska göra det.

3. De är uppgiftsfokuserade – de har effektiva metoder för samarbete, beslutsfattande och konfliktlösning, allt för att få ut det bästa av sig själva och varandra för att nå satta mål.

Det finns även konkreta exempel på högpresterande team som varit mätbart effektivare. Intensivvårdsteam i de senare utvecklingsfaserna räddade fler liv än team i de tidigare utvecklingsfaserna. Lärargrupper i de senare utvecklingsfaserna hade en signifikant högre andel studenter som klarade de nationella proven än lärargrupper i de tidigare utvecklingsfaserna.

Vilken information ger GDQ?

• Information om hur effektiv gruppen är jämfört med ett stort urval andra grupper

• Information om hur produktiv gruppen anser sig vara

• Information om vilka frågor gruppen bör fokusera på för att öka sin produktivitet

Trust erbjuder en GDQ-analys med en av våra licensierade konsulter. Resultatet återförs i en gruppaktivitet som innehåller workshops, ledarstöd, digitala stöd och en åtgärdsplan. Kontakta oss HÄR för mer information.