5 tips för bättre resultat genom ökat förtroende

Publicerad: 14 jan, 2020

Har du någon gång frågat dig själv hur tilliten i organisationen kan förbättras? Eller tänkt att en medarbetare skulle fått mer ansvar om du kunnat lita mer på personen? Ökat förtroende kan hjälpa organisationen att prestera bättre och uppnå önskat resultat. Nyfiken på hur? Vi listar fem goda råd i ämnena förtroende och ledarskap som vi hoppas kan inspirera dig.

1. Syfte
Att ha ett syfte och en gemensam målsättning för vad organisationen ska uppnå är viktigt för dig som vill öka tilliten. Vilka resultat ska uppnås? Vad är syftet med arbetet? Och vad är den enskilde medarbetarens ansvar för att organisationen ska nå dit?

Ett gott råd: Lyssna in till medarbetarnas mål och tankar. En bra idé kan vara att formulera det gemensamma målet både utifrån organisationens, såväl som medarbetarnas tankar kring syfte. Öva dig på att vara mottaglig för idéer och åsikter och skapa utifrån det en gemensam riktning som organisationen kan arbeta utifrån.

2. Personliga möten
Hur väl insatt är du i medarbetarnas arbetssituation? Finns det tydliga tillfällen för er att prata ostört, kunna ge feedback och återkoppla till mål och syfte? God förståelse för medarbetarna går många gånger hand i hand med förtroende.

Ett gott råd: Skapa tillfällen för personliga möten där du får ta del av tankar och utmaningar. Våga ställ frågor som är kopplade till känslor och mål. Kanske är det också ett bra tillfälle för dig att både ge och ta emot feedback.

3. Nyfikenhet
Vilka utmaningar finns i organisationen? Hur kan ni gemensamt lösa dessa genom att skapa långsiktigt förtroende för varandra?

Ett gott råd: Öva på att vara uppmärksam på medarbetarens tankar och känslor. Vad säger de  dig? Vad innebär de? Och hur kan du på bästa sätt agera för att visa din nyfikenhet kring vad varje enskild individ upplever?

4. Våga misslyckas
Hur är din inställning till motgångar? Vad kan du göra för att stötta organisationen vid ett misslyckande?

Ett gott råd: Tänk tillbaka på vilka misstag du själv gjort i din karriär. Hur skulle du velat bli bemött i de situationerna? Öva på att se varje motgång som en viktig del i organisationens lärande där viljan att lyckas är större än rädslan för att misslyckas.

5. Beslutsförmåga
Vågar organisationen ta beslut utan att rådfråga dig? Litar du på att rätt beslut fattas utan att du behöver vara involverad? Finns det utrymme för den enskilde medarbetaren att utveckla god beslutsförmåga?

Ett gott råd: Försök tänka på beslutsförmåga som en muskel – den behöver tränas för att bli stark. Genom att vara transparent och dela med dig av hur du tänker vid beslutsfattande, inspirerar du organisationen till hur man kan göra. Vilka perspektiv väger du in för att fatta goda beslut? Finns det några varningssignaler som du är uppmärksam på innan du agerar? Låt medarbetarna få ta del av dina tankar och lära sig.

Sammanfattningsvis handlar det om att vara öppen och lyssna till vad organisationen behöver. Lita på din förmåga att se helheten och våga fråga medarbetarna hur de tror att ni på bästa sätt kan öka förtroendet. Vilka av ovan nämnda punkter tror du kan göra störst skillnad för er?