Hur hjälper ett coachande ledarskap dig att bli mer framgångsrik? 5 tips på hur du kommer igång!

Publicerad: 4 mar, 2020

Att vi behöver kommunikation i våra organisationer är det ingen som ifrågasätter. God kommunikation lägger grunden för en väl fungerande organisationskultur och ger förutsättningar för att skapa framgångsrika resultat. Ett väl beprövat och fungerande verktyg för god kommunikation är att använd sig av coaching. Enligt en artikel i Harvard Business Review inser allt fler företag detta och försöker därför i allt större utsträckning anamma ett coachande ledarskap.

Från kontrollerande detaljstyrning till coachande ledarstil

En intressant studie av ledarskapsforskaren Simon Elvnäs, KTH, visar att svenska ledare tror att de ägnar 40 % av sin tid på att ge feedback och coacha sina medarbetare medan det i själva verket är mindre än 5 %.

Den typiska ledaren idag faller in i vårt vanligaste beteende att ge tips, förslag eller lösningar när någon kommer med en fråga eller ett problem. Ofta lyssnar vi med ett halvt öra på den som undrar något, drar snabba slutsatser, levererar ett svar och går vidare. Detta är dock en ohållbar och kortsiktig lösning, helt enkelt eftersom den innebär orimliga krav på dig som ledare att hålla takten i dagens snabba utveckling.

Behovet av ett ledarskap som är agilt och flexibelt, som kan navigera mellan olika situationer och omställningar blir allt större. Den moderna ledaren inser att den inte har – och inte kan ha – svar på alla frågor. Det handlar istället om att utöva en coachande ledarstil, aktivt lyssna och skapa känslan av delaktighet hos medarbetare, vilket höjer motivation, engagemang och prestation. Medarbetaren växer och utvecklas genom att ges möjlighet att bidra med sina erfarenheter och också ta ansvar för att bidra till verksamhetens resultat, vilket ger ökat självförtroende, självtillit och mognad och skapa självständiga och ansvarstagande medarbetare.

5 tips på hur du kommer igång med coachande ledarskap
Ett coachande ledarskap kräver tålamod, träning och medvetenhet. Men genom att öva kommer du öka din egen självkännedom, vilket är grunden i ett bra ledarskap. Det är som sagt en vanlig uppfattning bland ledare att de coachar mycket mer än de faktiskt gör. Så ett bra första steg är att observera dig själv under en vanlig arbetsdag för att se hur mycket coachande kommunikation du utövar.

1. Ställ kraftfulla frågor för att personen ska ges möjlighet att tänka efter och bidra med sina tankar om möjlig lösning. Du ska driva samtalet framåt och undvika att vara för snabb med dina egna lösningar och svar eller styras av dina egna värderingar. Här gäller det att du som ledare övar på att lyssna färdigt tills medarbetaren är färdig med sina tankar och svar.

2. Skapa förtroende. Tillit i relationen mellan ledare och medarbetaren är central för att medarbetaren ska våga utvecklas. Kommunicera öppet och ärligt, det du säger i ord och kroppsspråk behöver stämma överens.

3. Lyssna aktivt. Träna på att lyssna aktivt och att lyssna färdigt. Ta ett steg bort från dig själv och dina egna tankar, bortse från att du vet svaren eller sitter på en lösning. Fokusera istället på medarbetarens beskrivning och förslag.

4. Ger stöd och feedback. Lyft medarbetarens styrkor och uppmärksamma framstegen som hen gör men ge även konstruktiv feedback och framförallt gör det kontinuerligt och inte som en engångsföreteelse.

5. Avsätt tid. Utan träning kommer du ingen vart. Ge dig själv en god chans att lyckas och avsätt tid för att träna på ditt coachande ledarskap och kommunikation regelbundet.

Det finns en villfarelse kring coachande ledarskap – att chefen bara ska bolla tillbaka – och inte ge några svar. För Trust är coaching ett av många verktyg i ledarskapet och ska användas med samma omdöme som alla andra verktyg. Som ledare gäller det att utforska situationen tillsammans med medarbetaren och att genom coachande kommunikation respektera och sätta vikt vid medarbetarens tankar och resonemang. Chefen är alltid ytterst ansvarig för verksamheten och behöver agera situationsanpassat och modig i sitt beslutsfattande.

Vill du vidareutveckla ditt coachande ledarskap och behöver hjälp på vägen? Boka in 15 minuters kostnadsfri online coaching där vi utforskar hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.

Källa: Harvard Business Review (The Leader as Coach 2019)
Källa: Ledarskapsforskaren Simon Elvnäs, forskningsstudie vid KTH i Stockholm.