Har du ett statiskt eller dynamiskt tankesätt?

Publicerad: 14 maj, 2020

Psykologiprofessorn och författaren Carol Dweck har i boken Mindset: Du blir som du tänker myntat begreppen Growth Mindset och Fixed Mindset. Begreppen används för att förstå hur människor tänker om sig själva och sin omgivning genom att analysera hur man ser på saker som exempelvis begåvning och talang. Föds man med begåvning eller går den att utveckla under tiden man lever? Är intelligensnivån medfödd eller går den att utveckla? 


Fixed mindset – ett statiskt tankesätt
Om man tror att en människas begåvning är medfödd och i stor sett omöjlig att påverka har man med största sannolikhet ett statiskt tankesätt. Man tror att vissa föds med kreativitetens gåva, medan andra inte gör det. Att vissa personer föds med förmågan att vara duktig på siffror och matematik, och andra inte. För en person med statiskt tankesätt är alltså egenskaper och talang inte något man lär sig – det är medfött.

Growth Mindset – ett dynamiskt tankesätt
Motsatsen till det statiska tankesättet är det dynamiska. En person med detta tankesätt har uppfattningen att man kan påverka sin egen begåvning och talang genom att dra lärdom av sina misstag och arbeta hårt. Är man inte född med kreativitetens eller matematikens förmåga kan man genom hårt arbete lära sig. De ser sina grundläggande förmågor som startpunkten att fortsätta utvecklas ifrån.

“A growth mindset, is pretty much exactly what it sounds like: a tendency to believe that you can grow.” – Carol Dweck


Anamma det tankesätt som hjälper dig att växa
Tankesättet spelar en avgörande roll för hur väl man lyckas i livet. Forskning visar att de med ett dynamiskt tankesätt är bättre på att ta sig igenom utmaningar, medan de med ett statiskt tankesätt har en tendens att leva i sin trygga zon och skylla på bristande talang.  

Personer med ett dynamiskt tankesätt är mer benägna att:
– Utmana sig själva och fortsätta kämpa när de stöter på motgångar
– Lära sig nya saker och prestera
– Vara självmedvetna och känna till både sina styrkor och sina svagheter


Poängen med Carol Dwecks teori är att vi människor kan förändra våra tankesätt. Ett gott råd är att lära sig känna igen de situationer då det statiska tankesättet tar över. Det kan vara när man tänker att ”det är inte mitt fel att jag inte klarar det här, jag är inte tillräckligt begåvad” eller ”jag har inte talang för det här


Fråga dig själv;  
Finns det någon situation i livet där du som utgångspunkt varit måttligt begåvad, men med tiden utvecklats och blivit riktigt duktig? Hur gjorde du då?

Ställ samma fråga om människor i din omgivning och fundera på vad du kan dra för lärdom av detta.


När man lärt känna de olika tankesätten är det lättare att utveckla hur man hanterar utmaningar och motgångar – antingen som ett bevis på avsaknad av talang, eller som ett tecken på att det krävs mer ihärdighet för att lyckas.