Integritetspolicy

2018-05-25

 

1   ALLMÄNT

Denna policy avseende integritet (”Integritetspolicy”) beskriver hur Trust Partner Malmö AB, 556683-9949, (”Trust”) samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter när du registrerar ditt CV och dokument i syfte att göra en spontanansökan, söker en specifik ledig tjänst via vår webbplats, anmäler dig till att delta i något av våra utvecklingsprogram, anmäler dig till något event/nyhetsbrev eller ber oss skicka information.

Genom att godkänna denna Integritetspolicy samtycker du till att behandlingen av dina personuppgifter genomförs i enlighet med vad som framgår nedan.

 

2   PERSONUPPGIFTSANSVAR

Trust är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och därmed ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

Kontaktinfo:

Trust Partner Malmö AB
Stora Nygatan 25
211 37 Malmö
Tel: 040-10 35 20
E-post: info@trustpartner.se

Observera att det för behandlingen av dina personuppgifter kan finnas flera personuppgiftsansvariga. För de uppgifter som lämnas i specifika ansökningar är respektive arbetsgivare personuppgiftsansvarig för sin hantering.

 

3   DEN LAGLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

Behandlingen av dina personuppgifter baserar sig på ditt samtycke. Du kan alltid återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter genom att kontakta oss. Observera dock att vi är beroende av dina personuppgifter för att kunna fullfölja de tjänster som efterfrågas.

 

4   VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN?

Vi samlar in och lagrar sådan information om dig som erhålls från dig. Vi samlar in adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress samt de övriga uppgifter du lämnar i ditt CV och i ditt personliga brev vid ansökan. Vi samlar även in och lagrar annan information som du har tillhandahållit oss i samband med att du skickar in din ansökan, önskar att delta i något utvecklingsprogram eller efterfrågar några av våra övriga tjänster.

Vi avråder dig från att lämna känsliga personuppgifter och uppgifter som saknar relevans för rekryteringen eller annan kontakt med dig. (Läs punkt 9)

 

5   HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

När du skickar din ansökan till oss samlar vi in och använder dina personuppgifter för att kunna utvärdera dig som kandidat och för att göra en bedömning av huruvida du är kvalificerad för den tjänst som platsannonsen avser. Vi kan också komma att använda dina personuppgifter för att bedöma om du är kvalificerad för någon annan tjänst eller om du är en intressant kandidat för interimsuppdrag. Vi kan även använda dina personuppgifter för att informera om och rekommendera till något av våra ledarskapsutvecklingsinsatser-, program samt att skicka ut Information/nyhetsbrev med innehåll som vi tror intresserar dig inom vårt verksamhetsområde.

Vi kan även behöva dela din ansökan och därmed dina personuppgifter med tredje part som kan vara intresserad av dig. Exempelvis den arbetsgivare vars tjänst du sökt eller som vi anser kan vara intresserad av dig vid en rekrytering.

Vi delar även de uppgifter du lämnar, med företag som har i uppgift att behandla informationen för vår räkning, i enlighet med våra anvisningar, denna Integritetspolicy och alla andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet.

Vi delar inte din information till tredjepartsleverantörer i marknadsföringssyfte utan ditt samtycke.

 

6   HUR ÄNDRAR DU DINA UPPGIFTER?

Du kan när som helst ändra dina uppgifter, i de fall det är möjligt och du har en rättslig grund att göra det. Maila oss på info@trustpartner.se.

 

7   HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer inte kommer åt dem.

 

8   DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut, den förutsedda period eller kriterierna för att fastställa under vilken period personuppgifterna kommer att lagras.

Du har även rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall begränsas. Du har även rätt att i vissa fall invända mot behandling.

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Vi har dock rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter i den mån det behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som avtalspart samt för att uppfylla krav enligt gällande rätt.

För det fall du önskar få de personuppgifter du lämnat överförda i syfte att kunna använda dem på annat håll (dataportabilitet) ber vi dig kontakta oss.

Du som anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontakta oss på gdpr@trustpartner.se i dessa ärenden.

 

9   KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER

Vi avråder dig från att lämna känsliga personuppgifter och uppgifter som saknar relevans för ändamålet, såsom personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter, uppgifter om hälsa eller uppgifter om ditt sexualliv eller sexuella läggning.

 

10   REFERENSER

Du är skyldig att informera eventuella referenser som du lämnar till oss om att deras personuppgifter har lämnats ut samt att dessa kan komma att kontaktas av oss eller av den arbetsgivare vars tjänst du har sökt eller som vi anser kan vara intresserad av dig vid en rekrytering.

 

11   LAGRINGSTID

Dina personuppgifter sparas under tjugofyra (24) månader från den dag då du skickade in dina uppgifter.

De personuppgifter som vi måste spara under en längre period, exempelvis för att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen, kommer sparas under den tid den skyldigheten föreligger.

 

12   ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Trust förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges ovan. Skulle vi göra ändringar som påverkar hanteringen av dina personuppgifter kommer du, efter att ändringen gjorts, få en förfrågan om att godkänna den nya Integritetspolicyn via den e-post du registrerat hos oss.