Integritetspolicy

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet (”Integritetspolicy”) beskriver hur Trust Partner Malmö AB, 556683-9949, (”Trust”) samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter när du anmäler dig till att delta i något av våra utvecklingsprogram, anmäler dig till något event/nyhetsbrev eller ber oss skicka information.

Genom att godkänna denna Integritetspolicy samtycker du till att behandlingen av dina personuppgifter genomförs i enlighet med vad som framgår nedan.

2. Personuppgiftsansvar

Trust är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och därmed ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

Kontaktinfo:

Trust Partner Malmö AB
Kärleksgatan 2 A
211 45 Malmö
Tel: 040-10 35 20
E-post: info@trustpartner.se

Observera att det för behandlingen av dina personuppgifter kan finnas flera personuppgiftsansvariga. 

3. Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter

Behandlingen av dina personuppgifter baserar sig på ditt samtycke. Du kan alltid återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter genom att kontakta oss. Observera dock att vi är beroende av dina personuppgifter för att kunna fullfölja de tjänster som efterfrågas.

4. Vilka personuppgifter samlas in?

Vi samlar in och lagrar sådan information om dig som vi erhåller från dig eller din arbetsgivare om t.ex. anmälan till utbildning görs via denne. Vi samlar in kontaktuppgifter som behövs för att genomföra det som efterfrågas, t.ex e-postadress, telefonnummer, hem- och/eller bostadsadress. Vi samlar även in och lagrar annan information som du har tillhandahållit oss i samband med anmälan till utvecklingsprogram, event, nyhetsbrev eller annat. 

Vi avråder dig från att lämna känsliga personuppgifter och uppgifter som saknar relevans för rekryteringen eller annan kontakt med dig. (Läs punkt 9)

5. Hur använder vi dina personuppgifter?

När du skickar dina uppgifter till oss, registrerar vi dessa för att kunna bistå med önskad information, skicka nyhetsbrev och för att kunna kommunicera i samband med utbildnings-/utvecklingsprogram.  Vi kan även använda dina personuppgifter för att informera om och rekommendera till något av våra ledarskapsutvecklingsinsatser-, program samt att skicka ut information/nyhetsbrev med innehåll som vi tror intresserar dig inom vårt verksamhetsområde.

Vi delar även de uppgifter du lämnar, med företag som har i uppgift att behandla informationen för vår räkning, i enlighet med våra anvisningar, denna Integritetspolicy och alla andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet.

Vi delar inte din information till tredjepartsleverantörer i marknadsföringssyfte utan ditt samtycke.

6. Hur ändrar du dina uppgifter?

Du kan när som helst ändra dina uppgifter, i de fall det är möjligt och du har en rättslig grund att göra det. Maila oss på info@trustpartner.se.

7. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer inte kommer åt dem.

8. Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut, den förutsedda period eller kriterierna för att fastställa under vilken period personuppgifterna kommer att lagras.

Du har även rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall begränsas. Du har även rätt att i vissa fall invända mot behandling.

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Vi har dock rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter i den mån det behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som avtalspart samt för att uppfylla krav enligt gällande rätt.

För det fall du önskar få de personuppgifter du lämnat överförda i syfte att kunna använda dem på annat håll (dataportabilitet) ber vi dig kontakta oss.

Du som anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontakta oss på gdpr@trustpartner.se i dessa ärenden.

9. Känsliga personuppgifter

Vi avråder dig från att lämna känsliga personuppgifter och uppgifter som saknar relevans för ändamålet, såsom personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter, uppgifter om hälsa eller uppgifter om ditt sexualliv eller sexuella läggning.

10. Lagringstid

Dina personuppgifter sparas under tjugofyra (24) månader från den dag då du skickade in dina uppgifter eller så länge som den beställda tjänsten genomförs, t.ex. utskick nyhetsbrev, utbildning etc. 

De personuppgifter som vi måste spara under en längre period, exempelvis för att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen, kommer sparas under den tid den skyldigheten föreligger.

11. Ändringar i integritetspolicyn

Trust förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges ovan. Skulle vi göra ändringar som påverkar hanteringen av dina personuppgifter kommer du, efter att ändringen gjorts, få en förfrågan om att godkänna den nya Integritetspolicyn via den e-post du registrerat hos oss.

Integritetspolicyn är uppdaterad 2023-05-17

Trust
Kärleksgatan 2 A, 211 45 Malmö
+46 40 10 35 20
info@trustpartner.se