Westrup_121008_6510

Lyft till verkligheten

Riktningen är utpekad och målen satta. Nu krävs ledare som kan analysera nuläget och forma strategier för framtiden. Tydligt och engagerande, så att alla ser sin roll och kan lyfta verksamheten till sin rätta höjd.

Designad ledarutveckling är en process som förankras direkt i de affärsmål och visioner som gäller för din organisation. Den börjar med en inventering av de kompetenser som redan finns. Därefter formas strategin för framtida utveckling av verksamheten och dess ledare – med dig själv i centrum.

Med verkligheten som referenspunkt diskuteras nya arbetssätt och deras förväntade effekter – nu och i framtiden. Din ledarroll klarnar och din strategiska förmåga blir alltmer utvecklad. Inte minst genom de utmaningar vi ställer dig inför.

Under resans gång blir du alltmer medveten om vikten av att aldrig stanna i trygga hjulspår. Du lär dig nya perspektiv. Ser styrkor och risker. Blir allt bättre på att formulera strategier och implementera förändringar.

Och du är aldrig ensam. Med oss i närheten har du alltid ett bollplank, även för frågor kring personliga upplevelser av ledarrollen: Styrkor, svagheter, relationer – allt som påverkar dig som både människa och ledare.